“KT-XH có bước chuyển mạnh mẽ, đời sống người dân không ngừng được cải thiện; vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng không ngừng được nâng lên; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ nhanh chóng đi vào cuộc sống... Có được những kết quả đó là do Mỹ Hòa đã phát huy tốt tính tiền phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm của đội ngũ CBĐV” - Đồng chí Bùi Mạnh Chầy, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) nhấn mạnh.